Η Πολιτεία οφείλει να σταματήσει να αντιμετωπίζει το θέμα της ισότητας των φύλων με αποσπασματικές δράσεις και διακηρύξεις προθέσεων χωρίς αποτέλεσμα.  

Το Κράτος οφείλει, επιτέλους,  να διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα σε όλους τους πολίτες του.

Η διάχυτη στην κοινωνία, αλλά και σε θεσμούς του Κράτους, αντίληψη ότι τα θέματα ισότητας είναι θέματα που αφορούν απλά και μόνο τις γυναίκες, είναι εντελώς λανθασμένη. Η ισότητα των φύλων είναι θέμα που πρέπει να απασχολεί όλους μας, ως στόχος για την ανάπτυξη της κοινωνίας, ως διασφάλιση για την αξιοποίηση όλων όσων θέλουν και μπορούν να προσφέρουν.

Η πραγματική ισότητα των φύλων οφείλει να αποτελέσει την παρακαταθήκη μας, για να εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας μια κοινωνία όπου δεν θα έχουν κανένα εμπόδιο για να διεκδικήσουν τα όνειρα τους.

Η διαφορετική αντίληψη μας για την ισότητα ανδρών και γυναικών, συνιστά τη βάση της διαφορετικής  πολιτικής μας πρότασης.

Πρόθεσή μας δεν είναι η συμπλήρωση του πλαισίου που σήμερα υπάρχει. Είναι η αλλαγή του.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος και οι δυνάμεις της Αλλαγής, προτείνουν  μία  ολοκληρωμένη,  πολιτική,  με τρεις βασικούς πυλώνες και συγκεκριμένα μέτρα.  

Πέραν των τριών πυλώνων πρακτικών μέτρων, ο Νικόλας Παπαδόπουλος και οι δυνάμεις της Αλλαγής δηλώνουν την αμετάκλητη πολιτική τους βούληση, να επιβάλουν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στα θεσμικά όργανα του κράτους και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.  

ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ: ΑΡΧΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Δημιουργείται  Αρχή Ισότητας των Φύλων.   

Η Αρχή θα έχει εκτελεστική εξουσία, δικό της προϋπολογισμό και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Δημιουργία ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.
 • Εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος των γυναικών.
 • Παρακολούθηση της εφαρμογής των νόμων για την ισότητα και ιδιαιτέρως του νόμου για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και επαγγελματική εκπαίδευση και του νόμου για ίση αμοιβή για όμοια ή ίσης αξίας εργασία.
 • Εκπόνηση ειδικής μελέτης με στόχο τη μείωση του χάσματος στις συντάξεις μεταξύ γυναικών και ανδρών.
 • Προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
 • Προώθηση, μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού, των νέων γυναικών στα επαγγέλματα του μέλλοντος.  
 • Διερεύνηση καταγγελιών από γυναίκες ή άνδρες για εις βάρος τους διακρίσεις εξαιτίας του φύλου τους και μεσολάβηση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.
 • Σχεδιασμός  κινήτρων και προγραμμάτων για την προώθηση της ισότητας και παροχή συμβουλών και καθοδήγηση σε ιδιώτες αλλά και σε οργανισμούς/επιχειρήσεις για την υιοθέτηση τους.
 • Υποβολή προτάσεων για αλλαγές στη νομοθεσία και τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση στην πράξη της ισότητας των φύλων.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ: ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ – ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗΣ

Χωρίς την αλλαγή αντιλήψεων και νοοτροπιών, η καταπολέμηση προκαταλήψεων και η εμπέδωση μιας νέας προσέγγισης στο θέμα της ισότητας των φύλων δεν μπορεί να επιτύχει.

Στην κατεύθυνση αυτή:

 • Θεσμοθετείται μέσω της Αρχής Ισότητας κύκλος σεμιναρίων κατάρτισης και ευαισθητοποίησης ανδρών και γυναικών που κατέχουν θέσεις σε κέντρα λήψεως αποφάσεων, σε θέματα ισότητας, με έμφαση στα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της ισότητας φύλων.  
 • Δημιουργείται και προωθείται μέσω της Αρχής Ισότητας, σε συνεργασία με γυναικείες και συνδικαλιστικές οργανώσεις εκστρατεία για ενημέρωση των γυναικών τόσο σε θέματα νομοθεσίας όσο και διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους.
 • Εκπονείται ολοκληρωμένο σχέδιο επικοινωνιακής πολιτικής, τόσο στα παραδοσιακά, όσο και στα νέα Μέσα, προκειμένου να φτάσουν πληροφορίες και μηνύματα σε όλα τα νοικοκυριά της Κύπρου.
 • Καθιερώνεται στη δημόσια εκπαίδευση ενότητα για την ισότητα των φύλων.

ΤΡΙΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ: ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

Ένα μεγάλος αριθμός  εργαζομένων, στην συντριπτική πλειοψηφία τους γυναίκες 25 – 45 ετών, αναγκάζεται να εγκαταλείψει την εργασία του ή την προοπτική επαγγελματικής ανέλιξης, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων.  Βάσει των στοιχείων της Eurostat  το 2015, 31,7% των γυναικών σε αυτές τις ηλικίες στην Κύπρο ήταν  εκτός του εργατικού δυναμικού, κυρίως λόγω των παιδιών τους.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος, απαιτεί την παρέμβαση της Πολιτείας, για την πρακτική επίτευξη της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Χρέος και ευθύνη του Κράτους είναι να προσφέρει στους εργαζόμενους τα εργαλεία και τις δυνατότητες, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία και στους δύο σημαντικούς ρόλους τους, τόσο στην οικογένεια, όσο και στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Η Κυβέρνηση του Νικόλα Παπαδόπουλου και των δυνάμεων της Αλλαγής, θα εφαρμόσει τα ακόλουθα μέτρα:

 • Επέκταση της λειτουργίας δημόσιων νηπιαγωγείων, για να βοηθηθούν οι γονείς στις εορταστικές περιόδους και στη διάρκεια των θερινών διακοπών.
 • Επέκταση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου.  
 • Φορολογικά κίνητρα σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία για επέκταση του ωραρίου και της περιόδου λειτουργίας τους.
 • Επέκταση και ενίσχυση των λεσχών δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών κατά τους θερινούς μήνες.
 • Επιδότηση, με εισοδηματικά κριτήρια, του κόστους παροχής φροντίδας σε βρεφοκομικούς σταθμούς, ώστε να δίνεται κίνητρο για επιστροφή στην εργασία.

Είναι προφανές ότι η υλοποίηση των μέτρων αυτών οδηγεί και σε αύξηση θέσεων εργασίας μέσω της πρόσληψης επιπρόσθετου προσωπικού.

 • Φορολογικά κίνητρα σε εργοδότες οι οποίοι προσφέρουν στους εργαζόμενους  τους με παιδιά κάτω των 10 ετών, ευέλικτο ωράριο και ευέλικτες μεθόδους εργασίας (π.χ.  εξ αποστάσεως εργασία), χωρίς μειώσεις στους μισθούς.
 • Κίνητρα (πολεοδομικά και φορολογικά) σε επιχειρήσεις είτε από μόνες τους είτε από κοινού, για τη δημιουργία ειδικού χώρου φύλαξης μικρών παιδιών από ειδικευμένο προσωπικό.
 • Δημιουργία χώρων φύλαξης μικρών παιδιών και χώρων θηλασμού σε κυβερνητικά κτήρια μεγάλης κλίμακας.
 • Αύξηση της άδειας μητρότητας από τις 18 στις 22 εβδομάδες.
 • Θεσμοθέτηση της γονικής άδειας σε περιπτώσεις ασθένειας του παιδιού.
 • Επιδότηση από την ΑνΑΔ σε εργοδότες για πρόσληψη γυναικών οι οποίες εγκατέλειψαν την εργασία τους για διάστημα πέραν των 5 ετών.  
x
Με σεβασμό και ευαισθησία, οι προτάσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου για την ευημερία των ζώων.