Το κράτος οφείλει να υπηρετεί τους πολίτες

Ένας από τους πλέον βασικούς ρόλους του κράτους πρέπει να είναι  η  παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

Υπηρεσιών που να αναδεικνύουν το Κράτος ως υπηρέτη του πολίτη. Υπηρεσιών που να αποδεικνύουν ότι το Κράτος ενεργεί με γνώμονα τις ανάγκες των ανθρώπων. Υπηρεσιών που στηρίζουν, ανακουφίζουν και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.    

Τέτοιες υπηρεσίες είναι η παροχή ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς, η διενέργεια επιστημονικών κοινωνικών ερευνών, η εφαρμογή προγραμμάτων απεξάρτησης, η  βοήθεια σε ευάλωτες ομάδες, η λειτουργία οίκων φροντίδας και εκπαίδευσης και τόσες άλλες  υπηρεσίες που ένα σύγχρονο Κράτος οφείλει να προσφέρει στους πολίτες του.

Εδώ και αρκετά χρόνια, το Κράτος έπαψε να προσφέρει αυτού του είδους τις υπηρεσίες και το ρόλο τον έχουν αναλάβει σε μεγάλο βαθμό οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Οι ΜΚΟ καλύπτουν σήμερα ανάγκες σε όλους σχεδόν  τους τομείς της ζωής μας, παρέχοντας υπηρεσίες που το Κράτος αδυνατεί να παρέχει, είτε λόγω απουσίας πολιτικής βούλησης, είτε λόγω έλλειψης υποδομών, είτε λόγω ψηλού κόστους.

Ο ρόλος των ΜΚΟ συνιστά ανεκτίμητη προσφορά στην κοινωνία, η οποία θα μπορούσε να είναι ευρύτερη και πιο αποτελεσματική εάν οι Οργανώσεις αυτές και οι υπηρεσίες που παρέχουν είχαν ουσιαστική χρηματοδότηση και πρακτική στήριξη από το Κράτος.  

Το πρόβλημα

Δυστυχώς, σήμερα, ούτε ουσιαστική χρηματοδότηση υπάρχει, ούτε πρακτική στήριξη δίνεται. Οι ΜΚΟ λαμβάνουν Κρατικές Χορηγίες οι οποίες σπάνια καλύπτουν τις ανάγκες τους, ενώ, ταυτόχρονα, η διαδικασία παραχώρησης αυτών των  χορηγιών είναι περίπλοκη, αδιαφανής και αναποτελεσματική. Για παράδειγμα:

 • Κάθε Οργάνωση για να λάβει κρατική χορηγία πρέπει να κάνει αίτηση σε διαφορετικό Υπουργείο ανάλογα με τον σκοπό της χορηγίας και την αρμοδιότητα του Υπουργείου. Κάθε οργάνωση δικαιούται μόνο μια χορηγία ανά υπουργείο.
 • Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων που εγκρίνονται είναι συνήθως μεταξύ 30-40% με συνέπεια οι ΜΚΟ να πρέπει να αναζητούν μόνες τους πρόσθετη χρηματοδότηση με κίνδυνο κάποια προγράμματα να μην μπορούν να υλοποιηθούν.
 • Τα κριτήρια για τις χορηγίες δεν είναι αναγκαστικά τα ίδια για κάθε Υπουργείο.
 • Δεν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των Υπουργείων, ούτε καταγραφή για το ποιες Οργανώσεις  λαμβάνουν χορηγίες από πέραν του ενός Υπουργείου.
 • Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται η κρατική χορηγία δεν αξιολογείται μέσω κάποιου μηχανισμού.
 • Δεν αποτελεί προϋπόθεση για λήψη κρατικής χορηγίας η ανεξάρτητη αξιολόγηση των προγραμμάτων, ως προς την αποτελεσματικότητα τους.
 • Οι πολίτες δεν έχουν την δυνατότητα να εντοπίσουν εύκολα και με διαφάνεια σε ποιες ΜΚΟ δίνονται Κρατικές Χορηγίες ή πως αυτές χρησιμοποιούνται επακριβώς, καθώς το κάθε Υπουργείο εφαρμόζει δικές του διαδικασίες για την παραχώρηση αλλά και τη δημοσίευση τους.

 

Η πρόταση Νικόλα Παπαδόπουλου

Για το Νικόλα Παπαδόπουλο, οι ΜΚΟ αποτελούν σημαντικό στρατηγικό εταίρο του Κράτους στην παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

Για αυτό ο Νικόλας Παπαδόπουλος και οι δυνάμεις της Αλλαγής προτείνουν ένα  καινοτόμο, ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα παροχής κρατικών χορηγιών και ουσιαστικής στήριξης των ΜΚΟ.  

Προτείνουν την ίδρυση «Ταμείου Κοινωνικής Δράσης».

Η εκπόνηση συνολικής πολιτικής για τις ΜΚΟ και η πρόταση για ίδρυση του Ταμείου Κοινωνικής Δράσης, είναι ακόμη μία απόδειξη ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος και οι δυνάμεις της αλλαγής δεν έρχονται για να διαχειριστούν το παλιό. Έρχονται για να φέρουν το καινούργιο.

Με την πρόταση αυτή το Κράτος θα διαδραματίσει  το ρόλο που οφείλει, έτσι ώστε οι ΜΚΟ να έχουν πραγματική και αποτελεσματική στήριξη, αλλά και οι πολίτες να λαμβάνουν πραγματική και αποτελεσματική βοήθεια.

ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

 • Στο Ταμείο θα συγκεντρωθούν όλες οι υφιστάμενες κρατικές χορηγίες, οι οποίες σήμερα είναι διάσπαρτες στα διάφορα Υπουργεία.
 • Σήμερα το Κράτος καταβάλλει €23εκ ως κρατική χορηγία σε αυτές τις οργανώσεις. Η δική μας πρόταση είναι αυτό το ποσό να αυξηθεί σταδιακά στα €50εκ σε 5 χρόνια με αύξηση €5.5 εκ ετησίως. Δηλαδή σε 5 χρόνια θα διπλασιαστεί το ποσό των κρατικών χορηγιών.
 • Το Ταμείο θα χρηματοδοτεί τα προγράμματα και όχι τις ΜΚΟ. Θα λαμβάνουν δηλαδή χρήματα μόνο οι ΜΚΟ που παράγουν έργο.
 • Ο νέος αυτός θεσμός θα είναι ανεξάρτητος, θα ελέγχεται από το Γενικό Ελεγκτή και θα έχει την αρμοδιότητα να χρηματοδοτεί, να διαχειρίζεται, να παρακολουθεί και να αξιολογεί τα προγράμματα και υπηρεσίες που θα χρηματοδοτούνται από το Κράτος, μέσω του Ταμείου, καθώς και να αξιοποιεί κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Στο Ταμείο θα υπάγεται και το πρώτο Κέντρο Εξυπηρέτησης ΜΚΟ (ΚΕΜΚΟ).
 • Το Ταμείο θα προωθήσει και την «Κοινωνική Καινοτομία» που αφορά την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών, τεχνολογιών, μοντέλων και στρατηγικών για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων και στην καλλιέργεια κουλτούρας για κοινωνική καινοτομία, την εφαρμογή δηλαδή καινοτομίας με κοινωνική διάσταση.
 • Θα εφαρμόζονται κανόνες διαφάνειας, χρηστής διοίκησης και ορθής αξιοποίησης των χρημάτων του κράτους.
 • Η χρηματοδότηση θα καλύπτει τουλάχιστον το 70% του κόστους των προγραμμάτων.

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΜΚΟ

 • Το Ταμείο θα στεγάζεται σε εύκολα προσβάσιμο χώρο, όπου θα λειτουργήσει και το πρώτο Κέντρο Εξυπηρέτησης ΜΚΟ, το οποίο θα συμβάλει στη διευκόλυνση των ΜΚΟ.
 • Το ΚΕΜΚΟ θα παρέχει ενημέρωση και στήριξη προς τις ΜΚΟ τόσο για την υποβολή αιτήσεων, όσο και για την υποβολή των απολογισμών τους.
 • Το ΚΕΜΚΟ θα ενεργεί και ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των ΜΚΟ και των αρμόδιων υπουργείων ούτως ώστε να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία.

Πρόσκληση και Υποβολή Αιτήσεων

 • Το Ταμείο θα προκηρύσσει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων δύο φορές το χρόνο με θεματολογία που θα καλύπτει συγκεκριμένους τομείς.
 • Θα καλύπτονται οι τομείς ως τα υφιστάμενα σχέδια κρατικών χορηγιών και θα προστεθούν νέοι μετά από διαβούλευση με το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντών (ΠΣΣΕ), τις ίδιες τις ΜΚΟ και τους αρμόδιους φορείς.
 • Οι προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων θα περιλαμβάνουν και πρόσκληση για προτάσεις Κοινωνικής Καινοτομίας.
 • Θα υιοθετηθούν και θα εφαρμόζονται αυστηρά κριτήρια για την υποβολή αιτήσεων, παρόμοια με αυτά των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.  
 • Οι ΜΚΟ θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις είτε από μόνες τους, είτε σε κοινοπραξία με άλλες ΜΚΟ, επιχειρήσεις και άλλους φορείς, όπως, για παράδειγμα,  τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ιδιωτικές Συνεισφορές

 • Ιδιώτες και ιδιωτικές επιχειρήσεις θα μπορούν να συνεισφέρουν στο Ταμείο με αντάλλαγμα φορολογική απαλλαγή για τις συνεισφορές τους.  
 • Για κάθε ιδιωτική προσφορά μέχρι ενός ποσού, το Κράτος θα καταβάλλει επιπλέον ίσο ποσό, με στόχο την ενθάρρυνση των ιδιωτικών προσφορών

Με την ίδρυση και λειτουργία του Ταμείου Κοινωνικής Δράσης θα επιτευχθεί:

 • Διευρυμένη  και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.
 • Η αύξηση της χρηματοδότησης στα €50 εκατομμύρια ευρώ σε πέντε χρόνια,
 • η παροχή φορολογικών κινήτρων για ιδιωτική συνεισφορά
 • και η καταβολή επιπλέον ποσού από το κράτος ίσου με τις ιδιωτικές συνεισφορές στο Ταμείο,

επιτρέπουν τη χρηματοδότηση περισσότερων ή/και μεγαλύτερων προγραμμάτων, συνεπώς και την παροχή περισσότερων και καλύτερων υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.

 • Εξοικονόμηση κονδυλίων λόγω της ενιαίας λειτουργίας των διαφορετικών  Κρατικών χορηγιών και προγραμμάτων.
 • Σωστός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των ΜΚΟ και των σχετικών προγραμμάτων
 • Διασφάλιση υλοποίησης των προγραμμάτων των ΜΚΟ.
  Η υλοποίηση των προγραμμάτων δεν θα βρίσκεται σε κίνδυνο να μην επιτευχθεί, εφόσον πλέον θα χρηματοδοτούνται σε ποσοστό τουλάχιστον 70%.
 • Διεύρυνση συνεργασίας του Κράτους με τις ΜΚΟ, με κανόνες πλήρους  διαφάνειας και ελέγχου και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του κράτους.
  Με τη δημόσια προκήρυξη προτάσεων, τα συγκεκριμένα κριτήρια για έγκριση, τη δημοσιοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων, αλλά και με τους ελέγχους για την χρήση της χορηγίας, οι πολίτες γνωρίζουν τα πάντα και η πολιτεία είναι σίγουρη ότι οι πόροι που διαθέτει αξιοποιούνται για το σκοπό που έχουν διατεθεί.  
 • Καλλιέργεια κουλτούρας για κοινωνική καινοτομία, δηλαδή θα ενθαρρυνθεί η Καινοτομία στα κοινωνικά προγράμματα.
 • Σημαντική διευκόλυνση του έργου και της δράσης των ΜΚΟ.

Οι ΜΚΟ θα έχουν σωστή ενημέρωση για τις σχετικές κρατικές χορηγίες και υπηρεσίες.

Οι ΜΚΟ θα έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία.

Οι ΜΚΟ θα απελευθερωθούν από τη συνεχή ανάγκη εξεύρεσης επιπρόσθετων πόρων.

Επιπρόσθετα, δεν θα υπάρχει περιορισμός για λήψη μόνο μιας κρατικής χορηγίας.

Το Ταμείο δεν θα παρεμβαίνει σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες των ΜΚΟ για εξεύρεση άλλων πόρων ή εισφορών. Το Ταμείο αφορά μόνο την κατανομή των κρατικών χορηγιών.

 • Ενθάρρυνση συνεργειών και συνεργασιών.
  Ενθαρρύνεται η συνεργασία των ΜΚΟ σε κοινοπραξίες με άλλες ΜΚΟ, επιχειρήσεις και άλλους φορείς.
 • Ενθάρρυνση της κοινωνικής έρευνας.
  Με τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων και από ακαδημαϊκά ιδρύματα σε συνεργασία με ΜΚΟ.

Η λειτουργία του Ταμείου Κοινωνικής Δράσης καθιστά τις ΜΚΟ στρατηγικό εταίρο του Κράτους και διασφαλίζει ευρύτερη και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

x
Με σεβασμό και ευαισθησία, οι προτάσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου για την ευημερία των ζώων.