Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας, γεωργία και κτηνοτροφία, αποτελεί τον κύριο άξονα για την ανάπτυξη και την επανεκκίνηση της οικονομίας, γι’ αυτό χρειάζεται επαναπροσδιορισμός και συγκεκριμενοποίηση των στόχων της αγροτικής πολιτικής.

Προτεραιότητα, η ανάπτυξη της οικογενειακής μορφής γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

Στόχος μας:

 • Η διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος
 • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο
 • Η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός, η καινοτομία, η έρευνα
 • Η ισόρροπη διαχείριση του περιβάλλοντος με τη διατήρηση και την ανάδειξη των αειφόρων οικοσυστημάτων σε όλους τους τομείς της αγροτικής δραστηριότητας

Προτείνουμε:

 • Άμεση πολιτική παρέμβαση στη διαμόρφωση της ΝΕΑΣ ΚΑΠ με στόχο την αποτροπή της διαφαινόμενης μείωσης της Ευρωπαϊκής συνεισφοράς στο ΠΑΑ 2021-2026 για τη Κύπρο.
 • Αλλαγή φιλοσοφίας των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης για ανάδειξη του αγροτικού, μας κόσμου σε πρωταγωνιστή της μεγάλης προσπάθειας για ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της οικονομίας.
 • Έμφαση στην έρευνα και στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς τους παραγωγούς, μέσω της ανάπτυξης μιας συστηματικής και αποτελεσματικής συνεργασίας ανάμεσα στο ΙΓΕ και το Τμήμα Γεωργίας, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια.
 • Μετατροπή του ΙΓΕ σε Μεσογειακό Ακαδημαϊκό Ερευνητικό Ίδρυμα με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της απερήμωσης, με συνεργασίες και συνέργειες με όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κύπρου και της ευρύτερης Μεσογειακής λεκάνης.
 • Παροχή επαρκούς κατάρτισης και εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πρακτικής εμπειρίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη Κύπρο και σε χώρες της Ε.Ε.
 • Προώθηση και εφαρμογή της Συμβολαϊακής Γεωργίας.
 • Δημιουργία Ηλεκτρονικής πλατφόρμας με πρόσβαση σε όλους τους αγρότες, για άμεση πληροφόρηση όλου του φάσματος της γεωργικής δραστηριότητας.
 • Δημιουργία Αγροτικού Επιμελητηρίου.
 • Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων και ρύθμιση συναλλαγών.
 • Κυπριακό σήμα γεωργικών προϊόντων και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων.
 • Βελτίωσης της αποτελεσματικής λειτουργίας των λαϊκών αγορών και προώθηση λειτουργίας συνεταιρισμών στην αλυσίδα λιανικής πώλησης.
 • Λήψη μέτρων για αποτελεσματικό ποιοτικό και υγειονομικό έλεγχο των διερχομένων γεωργικών προϊόντων από τα κατεχόμενα εδάφη μας και επιβολή αυστηρότερων ποινών σε όσους παρανομούν.
 • Εκσυγχρονισμό και βελτίωση των μέτρων για εγκατάσταση Νέων Γεωργών και εφαρμογή ειδικών στοχευμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων για νεαρούς γεωργούς, κτηνοτρόφους και ψαράδες.
 • Στόχευση στην αύξηση της παραγωγής αιγινού και πρόβειου γάλακτος
 • Έμφαση στη βιολογική καλλιέργεια και μετατροπή εκτάσεων σε «Βιολογικές Περιοχές»
 • Δημιουργία ειδικού στοχευμένου σχεδίου για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές μέσα από τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • Εκσυγχρονισμός και διατήρηση των θεσμικών οργάνων εμπορίας γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων όπως το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών και η Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου.
 • Εκσυγχρονισμός, ενίσχυση και επέκταση του θεσμού της Γεωργικής Ασφάλισης για να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα γεωργικά προϊόντα και την κτηνοτροφία, έναντι αντίξοων καιρικών φαινομένων.
 • Επαναλειτουργία του Τμήματος ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ στο Υπουργείο Γεωργίας.
 • Προστασία και ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας και προστασία του θαλάσσιου πλούτου.
 • Προώθηση του αλιευτικού τουρισμού, με τρόπο εύκολα υλοποιήσιμο από τον επαγγελματία ψαρά, που άμεσο στόχο έχει να συμπληρώσει το εισόδημα του (εισόδημα από παρεμφερείς με την αλιεία δραστηριότητες και όχι εισόδημα από την παροχή υπηρεσιών), αλλά και έμμεσο στόχο τη δημιουργία νέων, θέσεων εργασίας.
 • Ενίσχυση και ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας.
 • Απεξάρτηση της υδατικής επάρκειας από τις καιρικές συνθήκες με την πλήρη αξιοποίηση των μονάδων αφαλάτωσης και την δημιουργία νέων εκεί και όπου τούτο είναι αναγκαίο.
 • Ολοκλήρωση των έργων αξιοποίησης των υδάτινων πόρων των ποταμών, όπως και η υλοποίηση του έργου του Βόρειου αγωγού.
 • Αξιοποίηση του εξευγενισμένου (ανακυκλωμένου) νερού.
 • Διασφάλιση ενιαίας τιμής αγοράς νερού για άρδευση από τους γεωργούς.
Η Αλλαγή έρχεται...
00Μέρες
00Ώρες
00Λεπτά
00Μέρες